Je možné ručně upravit zaokrouhlené hodnoty na výkazu Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty?

Ano možné to je a navíc nezbytné. Toto je častý problém účetních softwarů, že po vykázání hodnot do výkazu zisku a ztráty a rozvahy na celé tisíce Kč dojde k situaci, kdy se např. nerovnají aktiva pasivům. Poté nezbyde nic jiného než některé položky zaokrouhlit jinak než matematicky. Jakým způsobem, a které položky zaokrouhlíte jinak je jen na Vás. Z praxe je nejvhodnější zaokrouhlit jinak položku, která obsahuje největší částku. Tím zajistíte, že se vykazované částky nebudou příliš odchylovat.

Mimo jiné Ministerstvo financí vydalo k problematice zaokrouhlování následující stanovisko:

Ve věci zaokrouhlování částek pro sestavování účetní závěrky je možné postupovat různě, podstatné je, aby bylo docíleno splnění základních vazeb v účetních výkazech a to, aby aktiva se rovnala pasivům a výsledek hospodaření po zdanění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty se rovnal výsledku hospodaření v bilanci. Jeden z možných postupů může být následující:

1. nákladové a výnosové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se výkaz zisku a ztráty a vyčíslí se výsledek hospodaření,   

2. rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se rozvaha, ve které se do ř. A.V.1 do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty ř. *** .

3. Porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen úpravou buď u největšího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo se postupuje tzv. optimalizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) – tj. úpravou té položky, která měla při zaokrouhlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení. Způsob zaokrouhlování se popíše v příloze účetní závěrky.

 

 

Časté otázky a odpovědi (FAQs)

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

Vyplňte, chcete-li přímou odpověď na svůj dotaz.