Novela živnostenského zákona zákonem č. 289/2017 Sb.

20.10.2017

Zákon č. 289/2017 Sb. s účinností od 30. 9. 2017 mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský zákon je zákonem č. 289/2017 Sb. měněn na základě 70 novelizačních bodů. Ty obsahují zejména tyto body:

  • Novela odstraňuje omezení podnikatelů, kterým bylo zrušeno živnostenské oprávnění, provozovat živnost v příbuzném oboru, případně se na provozování živnosti v příbuzném oboru podílet.
  • Novela dále odstraňuje povinnosti podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnických osob a vedoucích odštěpného závodu zahraničních osob zapisované do živnostenského rejstříku.
  • Z hlediska překážek v provozování živnosti dochází k omezení doby, po kterou podnikatel nemůže provozovat stejnou živnost po zrušení živnostenského oprávnění z důvodu závažného porušení zákona -  na 3 roky.
  • Rozšiřuje se i možnost činit podání (vůči finančnímu úřadu) prostřednictvím živnostenských úřadů také v případě, že je daňový subjekt povinen je učinit v elektronické formě (týká se daně z příjmů a silniční daně).
  • Novela rovněž umožňuje vydávání hromadných sestav obsahujících údaje o podnikatelích v rozsahu vymezeném v žádosti (jméno, příjmení, obchodní firma, IČO, předmět podnikání a umístění provozovny). Tuto sestavu žadatel nesmí zveřejnit ani poskytnout třetí osobě.
  • Změna v příloze č. 2 - zrušuje se vázaná živnost "Zpracování návrhu katalogizačních dat", tuto činnost lze nově provozovat na základě živnosti volné.
  • Obsahem změn jsou i změny v terminologii v návaznosti na ostatní legislativu.

pro bližší info neváhejte kontaktova náš team Easy Tax &  Advisory

»zpět do archivu novinek